Protokoll stämman Kolmården 2015

Protokollet innehåller

  • Val av styrelse. Jan Forssell ordförande, Kenneth Åström och Thomas Magnusson  valdes på två år och Camilla Hansson och Dan Waldemarsson valdes på ett år.
  • Stämman behandlade två motioner från Skåne och Halland om enklare rapportering och ansvarsfråga vid skador orsakade av betesdjur.
  • Stämman beslutade också om revidering av stadgarna.

 

Stämmoprotokoll 2015