Sökes! Producenter med stora betesfållor

Stora betesfållor för lönsam nötköttsproduktion

Små spridda betesfållor är ett problem för många nötköttsgårdar särskilt i skogsbygder. Om man skapar stora fållor av befintliga betesmarker tillsammans med anslutande skog och marginell åker kanske djurens hantering, stängsling och vattenförsörjning kunde underlättas. Betet skulle också räcka till flera djur.

I ett nystartat forskningsprojekt vid SLU kommer dessa möjligheter för att förbättra nötköttsproduktionens lönsamhet att undersökas. Hur man genom lämplig betesplanering kan undgå skogsskador av bete på skogsmark är en viktig del av projektet. SNP representeras av Anna Jamieson i projektets referensgrupp.

Vi söker nötköttsproducenter som redan har skapat stora fållor som inkluderar skog för att ta del av vunnen erfarenhet. Vi söker också nötköttsproducenter som tror att sådana fållor kunde vara intressanta på deras gårdar. Vi kan besöka gårdarna för att diskutera de praktiska möjligheterna och göra företagsekonomiska kalkyler. Är du intresserad så kontakta karl-ivar.kumm@slu.se, 0511-67256 eller anna.hessle@slu.se, 0511-67143.

Anna Hessle

Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för husdjurens miljö och hälsa

Box 234, 532 23 SKARA

Telefon: 0511-67 143

anna.hessle@slu.se, www.slu.se/husdjurmiljohalsa