Protokoll från stämman 2013

Den 15 november hade SNP sin årstämma i Kosta.

Veronika Stierna von Celsing, Mårten Walters och Magnus Andersson avgick ur styrelsen och ersattes av Emma Johansson, Hans Graden och Mattias Wistrand.
Stämman tog beslut om medlemsavgiften för dem som går med i föreningen efter 1 september. De får resterande del av året gratis medlemskap.
Den inkomna motionen om LRF Kött behandlades.

På det konstituerande styrelsemötet valdes Patrik Ohlsson till vice ordförande.

Nedan kan du läsa hela stämmoprotokollet och det konstituerande styrelsemötet. Här finns också verksamhetsberättelsen för 2012/2013.

stämmoprotokoll 2013

SNP konstituerande styrelsemöte 131115

Verksamhetsberättelse 2012-2013