Utbetalning av EU-ersättningar

* 15/10 planeras förskottsutbetalning (normalt 65-70 %) av miljöersättningar och kompensationsbidrag ske. Omkring 85 % av de brukare som skickat in ansökan beräknas få utbetalningen.

* Utbetalning av gårdsstödet planeras till 1/12 för ca 90 % av jordbrukarna. Jordbruksverket har inte fått definitivt klart från regeringen att pengarna finns tillgängliga i statsbudgeten 1 december men är beredda att betala ut. (Statsbudgeten läggs sannolikt fram 12/10.)

* När det gäller kvarvarande hantering av 2009 års utbetalningar så finns det fortsatt enskilda gårdar som inte fått utbetalning av miljöersättningar m m. När det gäller överklaganden av 2009 års stödutbetalning så är 200 ärenden inte avgjorda. I fråga om överklagande av stödrättsindragningar finns det 400 ärenden som ej är avgjorda. När det gäller överklagande av tvärvillkorsavdrag finns 100 fall kvar att avgöra.

* 2010 års kontrollarbete förefaller ha fungerat ganska bra i olika län. Vissa län är dock belastade med jobb kring 2010 års ansökningar, t ex rörande åtagandeplaner för betesmark. I vissa fall har man lånat personal av varandra.

* Inför 2012 och 2013 finns en diskussion om de 5-årsåtaganden som går ut 2011 (i LBP) skall kunna förlängas med 2 år inför ny programperiod fr o m 2014.

* När det gäller återstående blockinventering som pågår och som skall avslutas vid årsskiftet räknar man med att alla aktuella block skall bli inventerade, totalt 36 000 block. Det har funnits en osäkerhet kring de avslutande 4 000 blocken (bl a öar och avlägsna marker) men SJV räknar med att även dessa skall klaras av.

* En fråga som diskuteras mellan regeringen, Jordbruksverket och länsstyrelserna är återkrav av gårdsstöd för perioden 2005-2009 med anledning av inventeringen av jordbruksmark. Omfattningen kan, som undertecknad bedömer den, bli mer omfattande än väntat och inte “bara” omfatta mark som uppenbart inte var jordbruksmark när gårdsstödet introducerades 2005. Det finns en diskussion som innebär att även mark som berörs av den förändrade betesmarksdefinitionen kan komma att omfattas, vilket är mer långtgående än LRF hittills uppfattat. De nya signalerna kan vara kopplade till de diskussioner som förs mellan EU-kommissionen och Sverige kring den sanktion som EU-kommissionen vill lägga på Sverige för att gårdsstöd utbetalats till det kommissionen anser vara icke jordbruksmark. LRF följer denna fråga nära.

Lars-Erik Lundkvist